ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OROŽJU (ZOro-1C)

1. člen
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa nabavo, posest, prenos in promet z orožjem v skladu z Direktivo Sveta
91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L št. 256 z dne
13. 9. 1991, str. 51), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in
posedovanja orožja (UL L št. 137 z dne 24. 5. 2017, str. 22).«.

2. člen
V 2. členu se za besedo »izdelan« dodata vejica in beseda »predelan«.

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Razvrstitev in kategorizacija orožja
Orožje po tem zakonu se razvršča v naslednje kategorije:
Kategorija A:
1. eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji;
2. avtomatsko strelno orožje;
3. strelno orožje, prikrito v druge predmete splošne rabe;
4. strelivo s prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in nedelaborirani izstrelki za
tako strelivo;
5. strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek, in krogle za
tako strelivo, razen streliva za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo pravico do tega
orožja;

6. vojaško orožje;
6.a avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje;
7. polavtomatsko strelno orožje s centralnim vžigom naboja:
7.a kratkocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega
polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot 20 nabojev ali se vanj vstavi menjalni
nabojnik ali drug vir nabojev za več kot 20 nabojev,
7.b dolgocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 11 nabojev brez ponovnega
polnjenja z integralnim nabojnikom za več kot deset nabojev ali se vanj vstavi menjalni
nabojnik ali drug vir nabojev za več kot deset nabojev;
8.a polavtomatsko dolgocevno strelno orožje s centralnim vžigom naboja (tj. strelno orožje,
prvotno namenjeno za streljanje z rame), ki se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom
ali kopitom, ki se lahko sname brez uporabe orodja, lahko skrajša na manj kot 60
centimetrov skupne dolžine, ne da bi izgubilo funkcionalnost;
9. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji,
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali
akustično orožje;
10. posebna oprema za orožje in orožje, na katerem je ta oprema oziroma je njegov sestavni
del;
11. orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za promet z orožjem, razen orožja iz
4. in 7. točke kategorije D;
12. orožje, izdelano iz katerega koli bistvenega sestavnega dela orožja, ki izvira iz
nedovoljene trgovine;
13. novo izdelano orožje, ki nima predpisanih označb;
14. eksplozivno orožje in njegovi deli.
Kategorija B:
1. repetirno kratkocevno strelno orožje;
2. enostrelno kratkocevno strelno orožje s centralnim vžigom naboja;
3. enostrelno kratkocevno strelno orožje za strelivo z robnim vžigom, s skupno dolžino do
28 centimetrov;
4. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za skupaj več
kot tri naboje, ko gre za strelno orožje z robnim vžigom, in za več kot tri, vendar manj kot
12 nabojev, ko gre za strelno orožje s centralnim vžigom naboja;
5.b polavtomatsko kratkocevno strelno orožje (razen tistega iz 7.a točke kategorije A);
6.b polavtomatsko dolgocevno strelno orožje iz točke 7.b kategorije A z napravo za
polnjenje in ležiščem naboja za skupno manj kot tri naboje, pri katerem je napravo za
polnjenje mogoče odstraniti ali za katero ni gotovo, da ga ne bi bilo mogoče z običajnim
orodjem spremeniti v orožje z napravo za polnjenje in ležiščem naboja za skupno več kot
tri naboje;
7.b repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine do
60 centimetrov;
8. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji,
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali
akustično orožje;
9. polavtomatsko strelno orožje za civilno rabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu
orožju, razen tistega iz 6.a, 7 ali 8.a točke kategorije A.
Kategorija C:
1. repetirno dolgocevno strelno orožje z risano cevjo in repetirno dolgocevno strelno orožje
z gladko cevjo skupne dolžine več kot 60 centimetrov, ki ni zajeto v 7.b točki kategorije B;
2. enostrelno dolgocevno strelno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi cevmi;

3. polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo, skupne dolžine več kot 60
centimetrov, ki ni zajeto v kategorijah A in B;
4. enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in s skupno dolžino najmanj
28 centimetrov;
5. vsako strelno orožje v tej kategoriji, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji,
dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali
akustično orožje;
6. strelno orožje, razvrščeno v kategorijo A, B, C ali D, ki je bilo onesposobljeno v skladu z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) številka 2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o določitvi
skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno
neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 2015, str. 62),
zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/337 z dne 5. marca 2018 o
spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih smernic o standardih in
tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega
strelnega orožja (UL L št. 65 z dne 8. 3. 2018, str. 1);
7. enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi.
Kategorija D:
2. plinsko orožje;
3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja;
4. možnarji;
5.d hladno orožje;
6. zračno orožje;
7. orožje s tetivo;
8. električni paralizatorji;
9. razpršilci.
Orožje iz prejšnjega odstavka se glede pravic in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in
podjetnikov razvršča:
– iz kategorije A v prepovedano orožje, razen če je z zakonom določeno drugače;
– iz kategorije B in kategorije C (razen orožja iz 6. točke kategorije C) v dovoljeno orožje, za
katerega je potrebno predhodno dovoljenje;
– iz 6. točke kategorije C v dovoljeno orožje, ki ga je treba prijaviti;
– iz 2., 3., 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija
izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, v dovoljeno orožje, ki ga je potrebno prijaviti;
– iz 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot
25 J, do vključno 9. točke kategorije D, v drugo dovoljeno orožje, za katero ni potrebno
posebno dovoljenje;
– iz 5.d točke kategorije D in električni paralizatorji iz 8. točke kategorije D, ki delujejo na
daljavo z izstrelitvijo puščic ali drugih podobnih izstrelkov, v orožje, katerega nabava in
posest posameznikom ter pravnim osebam in podjetnikom ni dovoljena, razen če s tem
zakonom ali drugim predpisom ni določeno drugače.
Ne glede na šesto alinejo prejšnjega odstavka lahko orožje iz 5.d točke kategorije D
nabavljajo in imajo v posesti ter razstavljajo osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja iz
28. člena in muzeji iz 29. člena tega zakona.
Za orožje se štejejo tudi strelivo, sestavni deli streliva in bistveni sestavni deli orožja, če ni
s tem zakonom določeno drugače.
Za orožje se po tem zakonu ne šteje:

1. dekorativno orožje;
2. imitacije oziroma replike orožja;
3. starinsko oziroma staro orožje;
4. plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje in
signaliziranje, reševanje življenj, omamljanje in klanje živali, lov s harpuno, v industrijske
ali tehnične namene, če se ima v posesti ali uporablja samo za navedene namene, in strelivo
za tako orožje;
5. strelivo za orožje iz 6. in 7. točke kategorije D, sam izstrelek (krogle, šibre) in tulec brez
netilke.
Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka sme posameznik nabaviti, imeti v posesti
ali uporabljati strelivo za orožje za alarm, plašenje in signaliziranje, reševanje življenj, v
industrijske ali tehnične namene, če izpolnjuje pogoj iz 1. točke drugega odstavka 14. člena
tega zakona. Strelivo se sme uporabljati le z orožjem.
Pregled izpolnjevanja tehničnih specifikacij za plašilno in signalno orožje oziroma orožje,
ki je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje, opravljajo organi za
ugotavljanje skladnosti.
Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje določi, razen če ta zakon določi drugače,
vrste orožja iz tega člena ter tehnične specifikacije za plašilno-signalno orožje oziroma
orožje, ki je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje, postopek
ugotavljanja izpolnjevanja tehničnih specifikacij za plašilno-signalno orožje oziroma orožje,
ki je izdelano in namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje ter pogoje, ki jih mora
izpolnjevati organ za ugotavljanje skladnosti.«.

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Pomen izrazov
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. Prepovedano orožje je orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim
osebam in podjetnikom niso dovoljeni, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.
2. Dovoljeno orožje je orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam
in podjetnikom je dovoljena pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
3. Ognjeno strelno orožje je cevno orožje, ki izstreljuje šibre, krogle, dražljive ali druge aktivne
snovi oziroma druge izstrelke z delovanjem smodnikovih plinov, je namenjeno njihovemu
izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za njihovo izstreljevanje in je razvrščeno v kategorije A, B,
C in 2., 3., in 4. točko kategorije D. Šteje se, da je predmet mogoče predelati za izstreljevanje šiber,
krogel ali izstrelkov z delovanjem smodnikovih plinov, če:
a) je videti kot strelno orožje in
b) ga je mogoče zaradi njegove konstrukcije ali materiala, iz katerega je proizvedeno, predelati v
strelno orožje.
4. Kratkocevno strelno orožje je orožje, pri katerem cev ni daljša od 30 centimetrov, ali katerega
skupna dolžina ne presega 60 centimetrov.
5. Dolgocevno strelno orožje je orožje, ki ni kratkocevno strelno orožje.
6. Avtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu avtomatsko napolni in lahko z
enkratnim potegom sprožilca izstreli več kot en naboj.

7. Polavtomatsko strelno orožje je orožje, ki se po vsakem strelu avtomatsko napolni, vendar lahko
z enkratnim potegom na sprožilec izstreli le en naboj.
8. Repetirno strelno orožje je orožje, ki ga je po strelu mogoče ročno ponovno napolniti z novim
nabojem iz nabojnika ali vrtljivega bobna z repetirnim mehanizmom.
9. Enostrelno orožje je orožje, ki nima nabojnika in se napolni pred vsakim strelom z ročno
vstavitvijo naboja v ležišče naboja ali v odprtino (nišo) za polnjenje ob zaklepu cevi.
10. Rekvizitno in akustično orožje je strelno orožje, ki je posebej predelano za streljanje izključno
s slepimi naboji, za uporabo v gledaliških predstavah, pri fotografiranju, pri snemanju filma in za
televizijo, pri uprizarjanju zgodovinskih dogodkov, na športnih in drugih prireditvah in pri
usposabljanju o ravnanju z orožjem, ipd.
11. Plinsko orožje je orožje, ki je izdelano za streljanje z dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi in
ne ustreza tehničnim specifikacijam za plašilno-signalno orožje oziroma orožje, ki je izdelano in
namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje.
12. Plašilno-signalno orožje je orožje, ki je izdelano za streljanje samo s slepimi naboji, dražljivimi
ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim signalnim strelivom ter ga ni mogoče predelati tako,
da bi se iz njega lahko z delovanjem potisnega sredstva, smodnikovih plinov, izstreljevale šibre,
krogle oziroma drugi izstrelki.
13. Reprodukcija strelnega orožja je funkcionalna kopija različnega strelnega orožja, ki se polni
skozi cev ali bobnič posamično s smodnikom in izstrelkom ter ne uporablja enovitega naboja.
14. Vojaško orožje je orožje in strelivo, ki se nabavlja in uporablja po posebnih predpisih in promet
s katerim posameznikom ni dovoljen ali je omejen.
15. Bistveni sestavni deli orožja so zaklep, zaklepišče, ležišče naboja s cevjo ter boben z ležišči
naboja in so razvrščeni v enako kategorijo kot strelno orožje, v katero so vgrajeni ali v katero se
jih namerava vgraditi.
16. Starinsko oziroma staro orožje je ognjeno strelno orožje, ki je bilo izdelano pred letom 1871 in
strelno orožje na sprednje polnjenje, izdelano pred letom 1893.
17. Zračno orožje je kratko ali dolgocevno orožje, ki pod pritiskom zraka ali plinov izstreljuje zrna,
kroglice ali druge izstrelke.
18. Orožje s tetivo so loki, samostreli in druge naprave, ki s pomočjo napete tetive, vzmeti ali
drugega potisnega sredstva izstreljujejo puščice ali druge izstrelke.
19. Možnarji so naprave za pokanje s črnim smodnikom.
20. Strelivo je stvar, ki se uporablja za polnjenje orožja in streljanje.
21. Enovit naboj je naboj, ki ga sestavlja netilka, pogonski smodnik in izstrelek (šibre, krogle,
dražljive ali druge aktivne snovi oziroma drugi izstrelki), ki jih združuje tulec.
22. Strelivo s prebojnim učinkom je strelivo, ki je namenjeno za vojaško uporabo, pri katerem je
izstrelek praviloma oplaščen in ima trdo prebojno jedro.
23. Strelivo z eksplozivnim učinkom je strelivo, ki je namenjeno za vojaško uporabo, pri katerem
vsebuje izstrelek polnitev, ki ob udarcu eksplodira.
24. Strelivo z vnetljivim učinkom je strelivo, ki je namenjeno za vojaško uporabo, pri katerem
vsebuje izstrelek kemično zmes, ki se vname pri dotiku z zrakom ali ob udarcu.
25. Strelivo z ekspanzijskim učinkom je strelivo, ki ima delno oplaščene krogle ali krogle z votlim
vrhom.
26. Sestavni deli streliva so tulec z netilko, netilka in pogonski smodnik.
27. Slepo strelivo je strelivo, ki ga sestavlja tulec z netilko, netilka in pogonski smodnik ter je brez
izstrelka (šibre, krogle, dražljive ali druge aktivne snovi oziroma drugi izstrelki).
28. Pirotehnično strelivo je pirotehnični izdelek, ki se ob normalni rabi lahko uporablja le z orožjem.
29. Eksplozivno orožje so vse vrste bomb, min, granat ali drugih sredstev ali naprav, polnjenih z
eksplozivnimi snovmi ali vžigalnimi sredstvi, pri katerih prihaja z zunanjim ali notranjim delovanjem
do sproščanja energije in eksplozije. Za eksplozivno orožje se štejejo tudi deli eksplozivnega
orožja, in sicer delujoči vžigalniki, eksplozivna polnitev in traserji.

30. Hladno orožje so predmeti, kot so boksarji, hladno orožje prikrito v druge predmete splošne
rabe, kot so bodala skrita v sprehajalno palico, boksar na držalu noža, britvica prikrita v kreditno
kartico, ipd., ter bodala na vzmet, metuljček bodala, gumijevke, tonfe in drugi predmeti, ki so
prirejeni za napad.
31. Električni paralizatorji so ročne naprave, ki z visoko električno napetostjo človeka začasno
onesposobijo.
32. Razpršilci so naprave, ki s pomočjo stisnjenega plina razpršujejo dražljive ali druge aktivne
snovi, ki človeka začasno onesposobijo ali škodujejo njegovemu zdravju ali pa so namenjeni za
obrambo pred napadi živali.
33. Onesposobljeno strelno orožje je strelno orožje, ki je postalo stalno neprimerno za uporabo z
onesposobitvijo, ki zagotavlja, da so vsi bistveni sestavni deli strelnega orožja trajno neuporabni
in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti, da bi se kakorkoli omogočila ponovna usposobitev
tega orožja, in je pregledano s strani komisije iz četrtega odstavka 42. člena tega zakona.
34. Posebna oprema za orožje vseh kategorij so cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi
nastavki, namenjenimi izključno za namestitev vojaške opreme (tromblonski nastavki ipd.), strelni
namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z infrardečo napravo ali
namerilniki s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da se pritrdijo na orožje
ali so njegov sestavni del. Namestitev naprave za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z
infrardečim ali termičnim (IR) senzorjem na namerilno strelno napravo, ki je na orožju, se šteje za
sestavni del orožja. Strelni namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe oziroma z
infrardečo napravo ali namerilniki s termičnim (IR) senzorjem, če so izdelani ali predelani tako, da
se pritrdijo na orožje ali so njegov sestavni del, so dovoljeni, če tako določajo predpisi o lovstvu.
35. Dekorativno orožje so predmeti, izdelani v dekorativne namene, ki jih ni mogoče uporabiti ali
predelati v strelno orožje.
36. Imitacije oziroma replike orožja so predmeti iz materialov in sestavnih delov, ki so po zunanjem
videzu podobni ali enaki orožju, vendar jih ni mogoče uporabiti ali predelati v strelno orožje.
37. Muzej pomeni organizacijo, ki je dostopna javnosti in nabavlja, ohranja, raziskuje in razstavlja
orožje, njegove pomembne sestavne dele ali strelivo v:
– zgodovinske, kulturne, znanstvene, tehnične, izobraževalne, študijske ali razvedrilne namene,
skladno z veljavnimi predpisi ali
– v namene kulturne dediščine, kot je opredeljena v predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
38. Zbiratelj pomeni posameznika, pravno osebo ali podjetnika, ki ima dovoljenje za zbiranje orožja
ter zbira in ohranja orožje, njegove bistvene sestavne dele ali strelivo za zgodovinske, kulturne,
znanstvene, tehnične ali izobraževalne namene ali varstva kulturne dediščine.
39. Športni strelski mentor je oseba, ki je član strelske športne organizacije najmanj 3 leta in je
najmanj 3 leta imetnik orožnega lista za športno orožje ter aktivno vadi za tekmovanja ali tekmuje
na strelskih tekmovanjih z orožjem, ki ga daje v uporabo.«.

5. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Lovsko orožje je strelno orožje kategorij B in C, s katerim se sme loviti divjad po predpisih o
lovstvu. Za lovsko orožje veljajo poleg določb tega zakona tudi določbe predpisov s področja
lovstva.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Športno orožje je strelno orožje kategorije A, B, C in D, ki ga pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
vključno s kalibri, določi minister, pristojen za notranjem zadeve.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vrste in dovoljene kalibre kratkocevnega ali
dolgocevnega strelnega orožja s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko
in avtomatsko orožje kategorije A, ki ga je izjemoma dovoljeno zbirati na podlagi drugega stavka
prvega odstavka 28.člena tega zakona.«

6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Posest, nošenje in prenašanje orožja ter dajanje orožja v uporabo in posojanje
orožja
Posest orožja pomeni neposredno dejansko oblast nad orožjem.
Dajanje orožja v uporabo pomeni omogočanje uporabe orožja pod neposrednim nadzorom
odgovorne osebe lovske organizacije in strelske organizacije, razen če ta zakon določa drugače.
Posojanje orožja pomeni izročitev orožja v posest in uporabo za določen čas.
Nošenje orožja pomeni, da ima posameznik orožje, pripravljeno za uporabo, pri sebi.
Za nošenje orožja se ne šteje, če ima posameznik orožje pri sebi v svojih stanovanjskih prostorih
oziroma znotraj svojih ograjenih nepremičnin na način, da ne vznemirja ljudi, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
Za prenašanje orožja gre, če orožje ni pripravljeno za uporabo in je zaprto v embalaži, pri čemer
mora biti strelivo ločeno od orožja, prenos pa je potreben iz upravičenih razlogov.
Strelivo je ločeno od orožja, ko je izpraznjen bobnič ali ležišče naboja v cevi in je prazen nabojnik,
v primeru polnega nabojnika pa je ta izvlečen, strelivo oziroma nabojnik s strelivom pa se fizično
ne dotika orožja.
Posameznik sme nositi in prenašati orožje, če ima pri sebi veljaven orožni list. Posameznik sme
orožje prenašati tudi, če ima pri sebi ustrezno drugo veljavno orožno listino oziroma potrdilo o
prijavi orožja in uraden identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s
fotografijo.
Kdor nosi ali prenaša orožje, mora na zahtevo policista pokazati orožno listino ali potrdilo o prijavi
orožja, ki upravičuje nošenje, prenašanje oziroma posest orožja, ter uraden identifikacijski
dokument iz prejšnjega odstavka.«.

7. člen
V 8.a členu se v prvem odstavku za besedo »prebivališče« doda besedilo »oziroma začasno
prebivališče, če nima stalnega,«, beseda »ali« pa se nadomesti z besedo »oziroma«.

8. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ognjeno strelno orožje ali njegovi bistveni sestavni deli, ki ga imajo v posesti in uporabi državni
organi, morajo biti ob odsvojitvi posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom v stalno civilno
uporabo opremljeni z enotno oznako, kot je določeno v prvem odstavku 40. člena tega zakona.«.

9. člen
V 11. členu se v prvem odstavku za besedo »prebivališče« doda besedilo »oziroma začasno
prebivališče, če nima stalnega,«.
V četrtem odstavku se za besedo »lovišču« doda besedilo », skladno s predpisi o lovstvu,«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazce vlog za izdajo orožnih listin in obrazce orožnih listin predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve, ki določi tudi ceno obrazcev orožnih listin, ki jo oseba plača pristojnemu organu.
Obrazec orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, orožnega posestnega lista, dovoljenja za
zbiranje orožja, pooblastila za nošenje orožja, pooblastila za prenos orožja, potrdila za prenos in
uporabo orožja, priglasitvenega lista, potrdila o onesposobitvi in evropske orožne prepustnice
izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje.«.
Enajsti odstavek se črta.

10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Pogoji za izdajo in zamenjavo oziroma podaljšanje orožne listine posamezniku
Posamezniku se izda orožna listina za orožje kategorije A, B, C in D, razen za orožje iz 6. točke
kategorije C, v skladu s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz orožne listine, ob upoštevanju
pogojev iz tega zakona.
Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva,
orožni list in dovoljenje za posest orožja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da je dopolnil 18 let;
2. da ni zadržkov javnega reda;
3. da je zanesljiv;
4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine;
5. da predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, iz katerega izhaja, da izpolnjuje
zdravstvene pogoje za posest ali nošenje orožja;
6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.
Ne glede na prejšnji odstavek se orožna listina ne izda posamezniku, ki je uveljavil pravico do
ugovora vesti po posebnih predpisih.
Pristojni organ izda posamezniku, ki ima v orožnem listu ali dovoljenju za posest orožja že
registrirano lovsko, športno ali varnostno orožje, istovrstno orožno listino za največ šest kosov
lovskega, športnega ali varnostnega orožja brez preverjanja pogojev iz drugega odstavka tega
člena.

Pristojni organ potrdi posamezniku pooblastilo za nošenje orožja, če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2.,
3., 5. in 6. točke drugega odstavka tega člena. Pri podaljšanju pooblastila za nošenje orožja
pristojni organ preveri pogoje iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena.
Pristojni organ potrdi posamezniku pooblastilo za prenos orožja, če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2.,
3., 5. in 6. točke drugega odstavka tega člena. Pri podaljšanju pooblastila za prenos orožja pristojni
organ preveri pogoje iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena.
Pristojni organ izda posamezniku dovoljenje za zbiranje orožja, če so izpolnjeni pogoji iz 1., 2., 3.,
5. in 6. točke drugega odstavka tega člena ter pogoji za hrambo orožja po tretjem odstavku 25.
člena tega zakona.
Pristojni organ izda posamezniku, ki v tujini nabavi orožje iz 2., 3. in 4. točke kategorije D ter 6.
točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija na ustju izstrelka cevi 25 J ali več priglasitveni
list, če je dopolnil starost 21 let in izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka tega člena.
Pri podaljšanju veljavnosti oziroma zamenjavi orožnega lista pristojni organ preveri izpolnjevanje
pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena.
Pristojni organ po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka
tega člena pri imetnikih orožnega lista, dovoljenja za posest orožja in dovoljenja za zbiranje ter pri
odgovornih osebah imetnikov orožnega posestnega lista in dovoljenja za zbiranje najmanj vsakih
pet let. Pri imetnikih priglasitvenega lista pristojni organ po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje
pogoja iz 2. točke drugega odstavka tega člena najmanj vsakih pet let.
Imetniki pooblastila za nošenje orožja oziroma pooblastila za prenos orožja, ki nosijo orožje
poklicno, lahko ob vlogi za ponovno potrditev pooblastila oziroma ob vlogi za potrditev dodatnega
pooblastila za nošenje oziroma prenos orožja predložijo zadnje veljavno zdravniško spričevalo, ki
jim je bilo izdano v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka 17. člena tega zakona se šteje, da ima posameznik
izpolnjen upravičen razlog za izdajo orožne listine za varnostno orožje, če nosi orožje v skladu s
predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih in če je njegova osebna varnost ogrožena v
tolikšni meri, da bi za zagotovitev le te potreboval varnostno orožje tudi zunaj delovnega časa ali
po prenehanju delovnega razmerja. Posameznik mora vlogi za izdajo orožne listine predložiti
potrdilo, ki ga izda predstojnik državnega organa na predlog neposrednega vodje, iz katerega
izhaja, da posameznik nosi orožje v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih
in da zaradi narave dela potrebuje varnostno orožje tudi zunaj delovnega časa ali po prenehanju
delovnega razmerja.«.

11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Zadržki javnega reda
Zadržki javnega reda so podani (2. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona), če je
posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, ali za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi ali neupravičene proizvodnje ali prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ali predhodnimi sestavinami za
izdelavo prepovedanih drog.
Če zoper posameznika teče kazenski postopek za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka, se
postopek, v katerem se v skladu s tem zakonom preverja, ali posameznik izpolnjuje pogoj iz 2.
točke drugega odstavka 14. člena tega zakona, prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem
postopku.«.

12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Zanesljivost
Posameznik je zanesljiv (3. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona), če se na podlagi
ugotovljenih dejstev lahko sklepa, da orožja ne bo zlorabljal ali ga neprevidno, nestrokovno ter
malomarno uporabljal in shranjeval, ali ga prepuščal osebi, ki nima veljavnega orožnega lista,
dovoljenja za posest orožja, dovoljenja za zbiranje orožja, pooblastila za nošenje orožja ali
pooblastila za prenos orožja ali mladoletni osebi, razen če zakon določa drugače.
Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če:
– je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje ali kaznovan za prekršek zoper javni red
in mir z elementi nasilja in je zaradi tega neprimeren za posedovanje ali rokovanje z orožjem ali je
zaradi tega od njega mogoče pričakovati, da bo orožje zlorabil;
– ga je sodišče z odločbo postavilo pod skrbništvo in mu imenovalo skrbnika zaradi motnje v
duševnem razvoju ali težav v duševnem zdravju ali drugega vzroka in je zaradi tega neprimeren
za posedovanje ali rokovanje z orožjem ali je zaradi tega od njega mogoče pričakovati, da bo
orožje zlorabil;
– je odvisen od alkohola ali mamil;
– okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje orožja.
Če zoper posameznika teče kazenski postopek ali postopek o prekršku za kaznivo dejanje ali
prekršek iz prve alineje prejšnjega odstavka, se postopek, v katerem se v skladu s tem zakonom
preverja, ali posameznik izpolnjuje pogoj iz 3. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona,
prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem postopku oziroma postopku o prekršku.«.
13. člen

Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Upravičen razlog za izdajo orožne listine za orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije
A iz razloga športa
Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka prejšnjega člena ima posameznik upravičen razlog za
nabavo orožja iz 6.a točke kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A, če:
– posameznik predloži dokazilo, da je član strelske športne organizacije, ki je članica olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne
zveze ali strelske organizacije, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju
obrambe,

– je posameznik v okviru strelske organizacije iz prejšnje alineje vsaj 12 mesecev pred vložitvijo
vloge vključen v proces športne vadbe,
– posameznik v okviru strelske organizacije iz prve alineje tega odstavka aktivno vadi za
tekmovanja ali tekmuje na strelskih tekmovanjih, na katerih se uporablja orožje iz 6.a točke
kategorije A ali 7. točke kategorije A ali 8.a točke kategorije A,
– strelska tekmovanja iz prejšnje alineje priznava strelska organizacija iz prve alineje tega odstavka
ali mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza
in
– orožje iz tretje alineje tega odstavka izpolnjuje pogoje, določene za strelsko disciplino, ki jo
priznava mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza.
Posamezniku iz prejšnjega odstavka se iz razloga športa za nabavljeno orožje iz 6.a točke
kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A lahko izda orožni list, če predloži
dokazilo, da tekmuje s tem orožjem na strelskih tekmovanjih iz četrte alineje prejšnjega odstavka
tega člena.
Posamezniku iz prvega odstavka tega člena, ki ne tekmuje na strelskih tekmovanjih iz četrte alineje
prvega odstavka tega člena, se za orožje iz tega člena lahko izda dovoljenje za posest orožja.«.

14. člen
V 18. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Zdravstveni zavod in zasebni zdravnik iz prejšnjega stavka pošljeta zdravniško spričevalo
pristojnemu organu in osebnemu zdravniku.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Osebni ali drugi zdravnik, ki je seznanjen s spremembo zdravstvenega stanja ali potekom
zdravljenja posameznika, ki ima v posesti orožje, in ki lahko vpliva na sposobnost posesti in
nošenja orožja, mora o tem obvestiti pristojni organ. Pristojni organ po prejemu obvestila zdravnika
uvede postopek za odvzem orožja ter posameznika pozove, da predloži novo zdravniško
spričevalo o izpolnjevanju pogoja iz 5. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona v treh
mesecih od prejema poziva in ga opozori na posledice, če tega ne stori. Če posameznik v tem
roku ne predloži novega spričevala o izpolnjevanju pogoja iz 5. točke drugega odstavka 14. člena
tega zakona ali če iz zdravniškega spričevala izhaja, da ni sposoben za posest ali nošenje orožja,
se mu orožje in orožna listina odvzameta v skladu z 58. členom tega zakona.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »zdravstvo« obakrat
nadomesti z besedo »zdravje«.
15. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem
Znanje o ravnanju z orožjem (6. točka drugega odstavka 14. člena tega zakona) se dokazuje s
potrdilom o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem. Preizkus znanja o ravnanju z
orožjem se opravi po opravljenem usposabljanju o ravnanju z orožjem.

Usposabljanje o ravnanju z orožjem izvaja izvajalec usposabljanja, ki ima dovoljenje ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, za izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem.
Izvajalec usposabljanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima odgovorno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 14. člena tega
zakona;
– ima prostore in opremo za izvajanje usposabljanja;
– ima zagotovljene izvajalce in druge strokovne delavce, ki izpolnjujejo posebne kadrovske pogoje;
– ima opredeljen program usposabljanja.
Če se pri nadzoru ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega
odstavka, inšpektor iz 80. člena tega zakona določi rok, v katerem mora izvajalec usposabljanja
zagotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev. Če izvajalec usposabljanja v danem roku ne izpolni
predpisanih pogojev, pristojen inšpektorat poda ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve,
predlog za odvzem dovoljenja iz drugega odstavka tega člena, ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, pa odvzame dovoljenje, če ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje pogojev iz
prejšnjega odstavka.
Preizkus znanja o ravnanju z orožjem iz 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona se opravi
pred Komisijo za preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje
zadeve.
Stroške preizkusa plača posameznik.
Šteje se, da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem posameznik, ki je opravil preizkus
znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, lovski
pripravnik, ki je član lovske družine in predloži potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju
z orožjem po predpisih o lovstvu, in drugi posamezniki z opravljenim lovskim izpitom ter varnostnik,
ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco izdanih dovoljenj izvajalcem usposabljanja
o ravnanju z orožjem. V evidenci izdanih dovoljenj izvajalcem usposabljanja se vodijo podatki o
matični številki, firmi oziroma imenu, sedežu oziroma naslovu, datumu izdaje dovoljenja, imenu in
priimku, EMŠO ter prebivališču zastopnika in odgovorne osebe izvajalca usposabljanja ter podatki
o spremembah (vrsta, datum) in o vpisu v evidenco (organ, datum, zaporedna številka).
Izvajalci usposabljanja o ravnanju z orožjem vodijo evidenco o opravljenih preizkusih znanja. V
evidenci o opravljenih preizkusih znanja se vodijo podatki o kandidatu (ime in priimek, datum in
kraj rojstva, prebivališče), datumu opravljanja preizkusa znanja, številki potrdila o preizkusu znanja
in vrsti orožja, s katerim je opravljal preizkus znanja.
Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
usposabljanja o ravnanju z orožjem, določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani komisije za
preizkus znanja o ravnanju z orožjem, določi vsebino programa usposabljanja o ravnanju z
orožjem ter način in postopek opravljanja preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.«.
16. člen
V 21. členu se v drugem odstavku besedilo »iz 1. do 5. točke kategorije D« nadomesti z besedilom
»iz 2. do 4. točke kategorije D«.

V tretjem odstavku se za besedo »kategorij« doda besedilo »A,«, besedilo »iz 1. do 5. točke
kategorije D in» pa se nadomesti z besedilom »iz 2. do 4. točke kategorije D ter«.
17. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Lovsko orožje se sme nositi in uporabljati samo v lovišču v skladu s predpisi o lovstvu in na
strelišču, izven lovišča oziroma strelišča pa se mora prenašati v skladu s šestim odstavkom 8.
člena tega zakona. Minister, pristojen za lovstvo, določi, v katerih primerih se sme lovsko orožje
nositi in uporabljati na nelovni površini lovišča.«.
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V procesu športne vadbe oziroma na tekmovanju v športni panogi, v kateri se uporablja orožje in
ki ima evidentiran uradni tekmovalni sistem v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja šport,
se sme orožje nositi tudi izven območja strelišča, če to zahtevajo mednarodna tekmovalna
pravila.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zračno orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost
izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s, in orožje s tetivo se lahko nosi in uporablja na strelišču
ali tako zavarovanem kraju, da niso ogroženi ljudje ali premoženje.«.
18. člen
V 24. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »Prepoved nošenja, uporabe in prenašanja
orožja«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Orožja ni dovoljeno nositi, uporabljati ali prenašati, kjer je to izrecno prepovedano.«.
V tretjem odstavku se za besedo »nositi« doda vejica in beseda »uporabljati«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Posameznik, ki ima dolgocevno polavtomatsko orožje s centralnim vžigom naboja, ali
polavtomatsko kratkocevno orožje s centralnim vžigom naboja ali repetirno orožje, registrirano v
kategorijo B, in zanj izdan orožni list, dovoljenje za posest, pooblastilo za prenos ali nošenje orožja
ali evropsko orožno prepustnico, ne sme skupaj z orožjem nositi ali prenašati ali hraniti snemljivega
nabojnika, ki sprejme več kot 20 nabojev za kratkocevno orožje oziroma več kot deset nabojev za
dolgocevno orožje.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko posameznik, ki ima dolgocevno polavtomatsko orožje s
centralnim vžigom naboja, ali polavtomatsko kratkocevno orožje s centralnim vžigom naboja ali
repetirno orožje in zanj izdan orožni list, dovoljenje za posest, pooblastilo za prenos ali nošenje
orožja ali evropsko orožno prepustnico, skupaj z orožjem nosi ali prenaša ali hrani snemljiv
nabojnik, ki sprejme več kot 20 nabojev za kratkocevno orožje oziroma več kot deset nabojev za
dolgocevno orožje, če je orožna listina izdana iz upravičenega razloga iz prvega odstavka 17.a
člena tega zakona ali če gre za polavtomatsko orožje iz 6.a, 7. ali 8.a točke kategorije A, ki je bilo
razvrščeno v kategorijo B in vpisano v veljaven orožni list, dovoljenje za posest ali orožni posestni
list pred uveljavitvijo tega zakona.«.

19. člen
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Posameznik, ki zbira orožje in ima v zbirki orožje ali strelivo kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati,
mora omogočiti policistu, da preveri, kako hrani orožje. Če zbiratelj odkloni ali ne omogoči policistu
nadzora nad tem orožjem, policist o tem v osmih dneh obvesti pristojni organ, ki uvede postopek
odvzema orožja in orožne listine v skladu z 58. členom tega zakona. Minister, pristojen za notranje
zadeve, predpiše podroben način in vsebino preverjanja hrambe orožja.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Posameznik, ki zbira strelivo, mora voditi evidenco o količini in vrsti streliva, ki ga zbira.«.
20. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Hramba orožja – druge osebe
Pravne osebe in podjetniki iz 21. člena tega zakona morajo orožje in strelivo hraniti v prostoru, ki
je ustrezno tehnično zaščiten. Orožje in strelivo se mora hraniti v prostorih, kjer ima pravna oseba
ali podjetnik svoj sedež, ali v svojih poslovnih enotah. O izpolnjevanju pogojev iz tega odstavka
izda pristojni organ potrdilo, ki ga mora odgovorna oseba pokazati na zahtevo policistu oziroma
inšpektorju iz 80. člena tega zakona.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo o orožju in strelivu voditi evidenco in imenovati odgovorno
osebo, ki skrbi za hrambo, nošenje ter prenos orožja in streliva. Osebe iz prejšnjega odstavka
morajo v vsaki poslovni enoti izven sedeža podjetja, v kateri hranijo orožje, zagotoviti vsaj eno
odgovorno osebo. Odgovorna oseba mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega
odstavka 14. člena tega zakona. Šteje se, da odgovorna oseba izpolnjuje pogoje, če ima veljaven
orožni list, dovoljenje za posest orožja, dovoljenje za zbiranje orožja, pooblastilo za nošenje ali
prenos orožja. O vsaki spremembi odgovorne osebe mora biti v osmih dneh po nastali spremembi
obveščen pristojni organ.
Odgovorna oseba mora omogočiti policistu in inšpektorju iz 80. člena tega zakona, da preveri,
kako hrani orožje, in vpogled v evidence. Če odgovorna oseba odkloni ali ne omogoči policistu
oziroma inšpektorju iz 80. člena tega zakona nadzora nad tem orožjem ali vpogleda v evidence,
policist oziroma inšpektor o tem v osmih dneh obvesti pristojni organ, ki uvede postopek odvzema
orožja in orožne listine v skladu z 58. členom tega zakona.«.
21. člen
V 28. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »kategorije B, C in D« doda besedilo
»ter orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A«, v drugem stavku se besedilo »ter hladno orožje«
črta, za besedilom »iz kategorije A« pa se doda besedilo »ter hladno orožje iz točke 5.d kategorije
D«.
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.

V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prvega« nadomesti z besedilom
»drugega stavka prvega odstavka«, beseda » tretjega« pa se nadomesti z besedo »drugega«.
V petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »Orožje kategorije A« doda
besedilo »iz drugega stavka prvega odstavka tega člena«, besedilo », za katerega je ugotovljeno,
da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija« pa se črta.
V šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »orožje in strelivo kategorije A«
doda besedilo »in hladno orožje iz točke 5.d kategorije D«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko orožje iz prvega, drugega in petega odstavka tega
člena tudi razstavljajo v prostorih, ki so tehnično varovani. Orožje mora biti razstavljeno tako, da
ga ni mogoče odtujiti. Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podrobnejše pogoje za
razstavljanje orožja.«.
22. člen
V 35. členu se za 5. točko doda nova 5.a) točka, ki se glasi:
»5.a) Posredovanje pri nakupu in prodaji orožja pomeni pogajanja o transakcijah ali ureditev
transakcij za nakup, prodajo ali dobavo ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov
ognjenega strelnega orožja ali streliva za ognjeno strelno orožje ali ureditev prenosa ognjenega
strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov ognjenega strelnega orožja ali streliva za ognjeno
strelno orožje znotraj države članice Evropske unije, iz ene države članice Evropske unije v
drugo državo članico Evropske unije, iz države članice Evropske unije v tretjo državo ali iz tretje
države v državo članico Evropske unije.«.
V 11. točki se za besedo »njegovih« doda besedilo »bistvenih sestavnih«.
23. člen
V 36. členu se za besedo »podjetniki« doda besedilo »ter tuje pravne osebe«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Tuja pravna oseba iz prejšnjega odstavka je pravna oseba s sedežem v državi članici Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki lahko pod pogoji, ki so
določeni v tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, opravlja dejavnost prometa z
orožjem v Republiki Sloveniji prek ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji.«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Z ugotavljanjem skladnosti iz sedmega odstavka 3. člena tega zakona se lahko ukvarjajo
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– razpolagajo s strokovno usposobljenim osebjem in potrebno opremo ter prostorom,
– v postopku ugotavljanja skladnosti zagotovijo neodvisnost in nepristranskost do organizacije ali
proizvoda, ki ga ocenjujejo,
– imajo zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo,
– hranijo vse zapise opravljenih pregledov orožja in njihovih rezultatov najmanj deset let.
Za pridobitev dovoljenja za izvajanje ugotavljanja skladnosti in za odvzem dovoljenja se smiselno
uporabljata določbi 39. in 41. člena, za nadzor nad izvajanjem ugotavljanja skladnosti pa se
smiselno uporabljata določbi 80. in 80b. člena tega zakona.«.

24. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Posebne dolžnosti trgovca
Razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D sme trgovec dajati v promet na novo izdelano, predelano
ali uvoženo ognjeno strelno orožje, bistvene sestavne dele orožja in strelivo, ki so preizkušeni,
žigosani in označeni z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju
oziroma o označevanju ročnega strelnega orožja in streliva. Šteje se, da je orožje ali bistveni
sestavni del orožja označen, če je iz oznake razvidno ime proizvajalca ali blagovna znamka, država
ali kraj proizvodnje, tovarniška številka in leto proizvodnje ter model, če je to
izvedljivo oziroma če je pri strelivu vsaka posamezna osnovna embalaža vsega streliva označena
tako, da navaja ime proizvajalca, identifikacijsko serijsko številko, kaliber in vrsto streliva. Oznak
ni dovoljeno brisati. Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše način označevanja
orožja.«.
Trgovec lahko orožje, bistvene sestavne dele orožja in strelivo proda le osebi, ki ima orožno listino
za nabavo take vrste orožja, bistvenih sestavnih delov orožja in streliva, ter lahko sprejme v
hrambo le orožje, bistvene sestavne dele orožja in strelivo, za katero je izdana ustrezna orožna
listina.
O prodanem orožju kategorij A, B, C mora trgovec kupcu izdati posebno potrdilo. O prodanem
orožju iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija
izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, pa izda priglasitveni list in o tem takoj, najkasneje pa v roku 8
dni obvesti pristojni organ, kjer ima kupec stalno prebivališče. Obliko in vsebino potrdil ter način
obveščanja pristojnega organa predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
Trgovec mora pri trgovini z orožjem in vodenju evidenc iz 77. člena tega zakona pravilno
evidentirati in kategorizirati orožje v skladu s 3. členom tega zakona.
Trgovec mora voditi evidence iz prejšnjega odstavka ažurno in podatke vanje vpisovati sproti
oziroma najpozneje v 8 dneh od dneva nastanka razloga za vpis.
Pri nabavi in prodaji ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov ognjenega strelnega
orožja ali streliva za ognjeno strelno orožje prek pogodb o prodaji na daljavo trgovec pred njihovo
dostavo kupcu ali najpozneje ob dostavi preveri istovetnost kupca in veljavnost dovoljenja za
nabavo ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov ognjenega strelnega orožja ali
streliva za ognjeno strelno orožje. Kupec mora prevzeti ognjeno strelno orožje, bistvene sestavne
dele ognjenega strelnega orožja ali strelivo za ognjeno strelno orožje v osmih dneh od prejema
obvestila o prispeli pošiljki.«.
25. člen
V 41. členu se drugem odstavku za besedo »zakona« doda besedilo »ali ki prenaša orožje znotraj
Evropske unije, uvaža ali izvaža orožje brez ustreznega dovoljenja na podlagi tega zakona«.
26. člen

42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
Odsvojitev in onesposobitev orožja
Kdor ima v posesti avtomatsko orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje iz 6.a točke
kategorije A, orožje iz 7. in 9. točke kategorije A, orožje iz kategorij B in C ali strelivo za tako orožje,
ga lahko odsvoji osebi, ki ima dovoljenje za nabavo take vrste orožja ali streliva.
Kdor ima v posesti orožje iz 2. do 4. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je
kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali
več, ga lahko odsvoji le osebi, ki ima dovoljenje za nabavo take vrste orožja.
O odsvojitvi orožja iz prvega in drugega odstavka tega člena mora oseba v roku osmih dni obvestiti
pristojni organ in mu izročiti orožno listino.
Kdor ima v posesti onesposobljeno orožje iz 6. točke kategorije C, ga mora prijaviti pri pristojnem
organu. Pristojni organ prijavljeno orožje evidentira in izda potrdilo o prijavi na podlagi potrdila o
onesposobitvi orožja. Potrdilo o onesposobitvi orožja izda ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, po pregledu orožja s strani komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.
Podrobnejše pogoje glede onesposobitve in preverjanja onesposobljenega orožja določi minister,
pristojen za notranje zadeve.
Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se onesposobljeno orožje iz 6. točke kategorije C
lahko odsvoji tudi osebi, ki nima dovoljenja za nabavo orožja. O odsvojitvi tega orožja mora
obvestiti pristojni organ v osmih dneh od odsvojitve tega orožja.«.
27. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
Posojanje orožja in dajanje orožja v uporabo
Posameznik sme lovsko orožje in strelivo za to orožje posoditi posamezniku, ki ima izdan orožni
list iz razloga lova. Posameznik sme športno orožje in strelivo za to orožje posoditi posamezniku,
ki ima izdan orožni list iz razloga lova oziroma športa. Posameznik, ki posodi orožje, izda
posamezniku, ki si sposoja orožje, potrdilo. Posameznik sme posoditi orožje in strelivo za to orožje
največ za 30 dni.
Varnostnega orožja se ne sme posojati. Izjemoma lahko posameznik, ki ima izdan orožni list za
varnostno orožje, pod njegovim nadzorom da v uporabo to orožje drugemu posamezniku za čas,
dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču.
Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko iz svoje zbirke posodijo orožje brez streliva le
muzeju in osebam, ki se ukvarjajo s filmsko ali gledališko dejavnostjo, če imajo za to dovoljenje
pristojnega organa.
Strelske organizacije lahko dajo orožje v uporabo svojim članom za čas, dokler trajajo strelske vaje
ali tekmovanje na strelišču. Za prenos orožja na strelišče oziroma z enega na drugo strelišče izda
strelska organizacija svojemu članu, ki ima katerokoli veljavno orožno listino iz tretje, četrte, šeste, sedme ali osme alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona, posebno potrdilo za prenos orožja.
Članu strelske organizacije, ki nima ene izmed navedenih orožnih listin, pa strelska organizacija
izda pooblastilo za prenos orožja. Članu strelske organizacije lahko da v uporabo orožje za čas,
dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču tudi njegov športni strelski mentor. Športni
strelski mentor lahko da v uporabo članu iste strelske organizacije orožje tipa/vrste, ki ga ima
registrirnega v orožnem listu najmanj 3 leta.
Lovske organizacije, ki upravljajo lovišče, lahko dajo posameznikom v uporabo lovsko orožje za
čas trajanja lova na območju tega lovišča in pod njenim nadzorom. Pod pogoji iz prejšnjega stavka
lahko da lovskemu pripravniku v uporabo lovsko orožje tudi njegov mentor.
Lovska organizacija izda posamezniku iz prejšnjega odstavka posebno potrdilo, ki ga mora imeti
pri sebi za čas trajanja lova.
Kdor nosi ali prenaša izposojeno orožje, mora na zahtevo policista pokazati orožno listino, ki
upravičuje nošenje ali posest orožja, ter potrdilo iz prvega, četrtega ali šestega odstavka tega
člena.
Vsebine in obrazce potrdil iz prvega, četrtega in šestega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za notranje zadeve.«.
28. člen
V 58. členu se v drugem odstavku za besedilom »25. člena« doda besedilo »ali v nasprotju s
tretjim odstavkom 26. člena«.
29. člen
V 62. členu se v četrti alineji za besedilom »8. člena« doda besedilo »ali nosi ali uporablja v
nasprotju z določbami 24. člena«.
30. člen
V 67. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenja iz prvega odstavka tega člena ne potrebujejo lovci za en kos ali več kosov orožja
kategorije C in streliva zanj, uprizoritelji zgodovinskih dogodkov za en kos ali več kosov orožja iz
5. točke kategorije C in streliva zanj, in športni strelci za en kos ali več kosov športnega orožja iz
6.a in 7. točke kategorije A, kategorij B in C ter streliva zanj, če je to orožje registrirano v evropski
orožni prepustnici in lahko posameznik dokaže, da je namen njegovega potovanja lovsko ali
športno udejstvovanje ali tekmovanje oziroma uprizarjanje zgodovinskih dogodkov.«.
31. člen
V 69.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki prebivajo ali imajo svoj sedež na območju Republike Slovenije, smejo nabaviti orožje
iz 6.a in 7. točke kategorije A, orožje kategorije A, določeno v drugem odstavku 28. člena tega
zakona, ter orožje kategorij B, C in D, razen orožja iz točke 5.d kategorije D, ali strelivo za to orožje
v eni izmed držav članic Evropske unije in ga vnesti v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja
za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije in po predhodni privolitvi pristojnega
organa.«.

32. člen
V 71.a členu se za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Posameznik, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma državi članici Evropske unije,
orožje ali strelivo pa želi nabaviti v Republiki Sloveniji in izvoziti iz Republike Slovenije v državo, ki
ni članica Evropske unije, vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo in izvoz orožja ali streliva pri
upravni enoti, ki je pristojna za prodajalca. Vlogi mora predložiti dovoljenje za nabavo in uvoz
orožja, ki ga je izdal pristojni organ države, v kateri ima prebivališče, oziroma potrdilo tega organa,
da za nabavo in uvoz orožja v tej državi ne potrebuje dovoljenja. Upravna enota sme od
posameznika zahtevati tudi dodatne podatke ali dokumente, če je to potrebno za odločitev o izdaji
dovoljenja.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko posameznik vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo in
izvoz orožja ali streliva pri upravni enoti iz prejšnjega odstavka tudi prek pooblaščenca, ki
izpolnjuje pogoje za prenašanje orožja v Republiki Sloveniji.
Dovoljenje iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se izda po predhodnem mnenju ministrstva,
pristojnega za zunanje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo. Upravna enota, ki je
pristojna za prodajalca, o izdaji dovoljenja odloča v skladu z Uredbo (EU) št. 258/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o izvajanju člena 10 Protokola Združenih narodov o
nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki
dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranem kriminalu (Protokol
ZN o strelnem orožju), uvedbi izvoznih dovoljenj za strelno orožje, njegove sestavne dele in strelivo
ter ukrepih glede njihovega uvoza in tranzita (UL L št. 94 z dne 30. 3. 2012, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 258/2012/EU). Dovoljenje se izda največ za čas šest mesecev.«.
33. člen
71.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»71.e člen
Promet z orožjem čez državno mejo
Gospodarske družbe in podjetniki iz 36. člena tega zakona, druge organizacije ter tuji prevozniki
smejo opravljati uvoz, izvoz ali tranzit orožja čez državno mejo z dovoljenjem ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve.
O izdaji dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit orožja odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in ministrstva, pristojnega za
obrambo. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, in ministrstvo, pristojno za obrambo, pri izdaji
predhodnega mnenja upoštevata, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pa o izdaji dovoljenja
za uvoz, izvoz in tranzit orožja odloči v skladu z Uredbo 258/2012/EU. Dovoljenje se izda največ
za čas 12 mesecev.
Za potrebe državnih organov se sme uvoziti posebno opremo za orožje ter prepovedano orožje in
strelivo, ki ni vojaško, z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, po predhodnem
mnenju ministrstva, pristojnega za obrambo.
Za uvoz, izvoz in tranzit streliva se uporabljajo določbe zakona, ki ureja eksplozive.
Vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit orožja vsebuje:

1. ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
2. matično številko pravne osebe ali podjetnika,
3. količino orožja,
4. ime, blagovno znamko, tovarniško številko in kaliber orožja,
5. ime proizvajalca orožja,
6. kategorizacijo orožja v skladu s 3. členom tega zakona,
7. ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja orožja ter ime in naslov kupca ali
8. prejemnika in končnega uporabnika, če ta ni enak prejemniku,
9. namen uvoza oziroma izvoza,
10. čas uvoza, izvoza ali tranzita,
11. vstopni oziroma izstopni mejni prehod ter prevozno pot,
12. uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se orožje izvaža ali skozi
katero tranzit poteka.
Ne glede na prejšnji odstavek sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zahtevati dodatne
podatke ali dokumente, če je to potrebno za odločitev o izdaji dovoljenja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo orožje uvoziti oziroma izvoziti na mejnem prehodu,
ki je naveden v dovoljenju, ob prestopu meje pa morajo orožje nemudoma priglasiti organu mejne
kontrole in mu predložiti specifikacijo, ki omogoča identifikacijo orožja.
Pri izdaji dovoljenj za uvoz, izvoz in tranzit orožja v skladu s tem zakonom se uporabljajo tudi
predpisi Evropske unije in Republike Slovenije, ki urejajo omejevalne ukrepe.
O zavrnitvi vloge za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit orožja ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, nemudoma obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve.«.
34. člen
V 73. členu se v četrtem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. tovarniška številka ali enotna oznaka na bistvenih sestavnih delih orožja, če je ta drugačna od
oznake na zaklepišču posameznega strelnega orožja,«.
Za 5. točko doda nova 5.a) točka, ki se glasi:
»5.a) država proizvajalka orožja oziroma država uvoza orožja,«.
35. člen
Člen se črta.
36. člen
V 78. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podatki iz evidenc iz prve alineje prvega odstavka 74. člena, prve in druge alineje prvega
odstavka 75. člena in prvega odstavka 77. člena tega zakona se hranijo še 30 let po prenehanju
razloga za njihovo vodenje.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Podatki iz evidenc iz osmega in devetega odstavka 19. člena, druge, tretje in četrte alineje prvega
odstavka 74. člena, tretje in četrte alineje prvega odstavka 75. člena, 76. člena in drugega odstavka
77. člena tega zakona se hranijo še 20 let po prenehanju razloga za njihovo vodenje.«.
37. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
Pristojnost
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona pri pravnih osebah in podjetnikih opravlja
inšpektorat, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb 3., 4., 8., 10., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 32., 33., 34., 37., 42., 44.,
45., 47., 48., 49., 53., 56, 67., 68., 69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d, 71.e in 71.g člena tega
zakona opravlja policija, nad določbami 67., 69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d in 71.e člena tega
zakona pa tudi organ, pristojen za carino, vsak v skladu s svojimi pooblastili.
V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor inšpektorji in inšpektorice (v nadaljnjem besedilu:
inšpektor), ki so usposobljeni za varno rokovanje z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje
orožja v državnih organih.«.
38. člen
80.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»80.b člen
Inšpekcijski ukrepi
Inšpektor ima poleg pooblastil, pristojnosti in ukrepov določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski
nadzor, pravico in dolžnost:
– zahtevati pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora;
– zahtevati dokumente, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti prometa z orožjem ali civilnega
strelišča ali uporabo orožja in streliva;
– odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti v dokumentih, ki se nanašajo na dejavnost, promet
ali uporabo orožja in streliva;
– prepovedati osebi, ki ne izpolnjuje pogojev, predpisanih s tem zakonom, da opravlja neposredno
delo z orožjem;
– napotiti posameznika, ki izvaja streljanje, ali nosi, prenaša, hrani, posoja orožje v nasprotju z
določbami 23., 24., 25., 26., 44. ali 56. člena tega zakona, na ponovno opravljanje preizkusa znanja
o ravnanju z orožjem ne glede na določbo sedmega odstavka 19. člena tega zakona;
– napotiti odgovorno osebo, ki dopusti izvajanje streljanja ali nošenje, prenašanje, hranjenje,
posojanje orožja v nasprotju z določbami 23., 24., 25., 26., 44. ali 56. člena tega zakona, na
ponovno opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem ne glede na določbo sedmega
odstavka 19. člena tega zakona;
– predlagati pristojnemu organu odvzem orožnih listin, dovoljenja za promet z orožjem, dovoljenja
za izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem oziroma dejavnost strelišča;
– zaseči predmete ali dokumentacijo v zvezi s kršitvami iz tega zakona, ki so kot dokazi pomembni
za odločitev in sprejetje ukrepov inšpektorja;

– prepovedati izvajanje usposabljanja o ravnanju z orožjem do odprave ugotovljenih nepravilnosti
in pomanjkljivosti;
– prepovedati opravljanje dejavnosti prometa z orožjem do odprave ugotovljenih nepravilnosti in
pomanjkljivosti;
– prepovedati izvajanje dejavnosti strelišča do odprave ugotovljenih nepravilnosti in
pomanjkljivosti;
– zahtevati prekinitev streljanja ali strelskega tekmovanja na strelišču do odprave ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti.
Ukrep iz pete ali šeste alineje prejšnjega odstavka lahko inšpektor izreče osebi, ki ni upoštevala
predhodno izrečenega inšpekcijskega ukrepa za kršitve iz pete ali šeste alineje prejšnjega
odstavka ali pa je katero od ugotovljenih kršitev iz pete ali šeste alineje prejšnjega odstavka
ponovila prej kot v dveh letih od ugotovljene prve kršitve.
Če posameznik iz pete alineje oziroma odgovorna oseba iz šeste alineje prvega odstavka tega
člena v roku, ki ga določi inšpektor in ki ne sme biti krajši od dveh mesecev, ponovno ne opravi
preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, se šteje, da ni več izpolnjen pogoj iz 6. točke drugega
odstavka 14. člena tega zakona. Inšpektor o tem v osmih dneh obvesti pristojni organ, ki uvede
postopek odvzema orožja in orožne listine v skladu z 58. členom tega zakona.«.
39. člen
V 81. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »tretjim odstavkom 8. člena« nadomesti z
besedilom »šestim odstavkom 8. člena«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. nosi ali prenaša orožje brez orožne listine ali potrdila o prijavi orožja (osmi odstavek 8. člena);«.
Za 2. točko se doda nova 2.a) točka, ki se glasi:
»2.a) nabavlja, ima v posesti ali uporablja strelivo za plašilno-signalno orožje, ki je izdelano in
namenjeno za alarm, plašenje in signaliziranje, reševanje življenj, v industrijske ali tehnične
namene v nasprotju s šestim odstavkom 3. člena tega zakona;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine ali potrdila o prijavi orožja ali potrdila iz prvega,
četrtega ali šestega odstavka 44. člena tega zakona (deveti odstavek 8. člena in sedmi odstavek
44. člena);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. ne upošteva prepovedi nošenja, uporabe in prenašanja orožja (prvi, drugi in tretji odstavek 24.
člena);«.
Za 6. točko se doda nova 6.a) točka, ki se glasi:
»6.a) skupaj s polavtomatskim ali repetirnim orožjem nosi ali prenaša ali hrani snemljiv nabojnik,
ki sprejme več kot 20 nabojev za kratkocevno orožje s centralnim vžigom naboja oziroma več kot
deset nabojev za dolgocevno orožje s centralnim vžigom naboja, razen če ima zanj izdano
ustrezno orožno listino (četrti in peti odstavek 24. člena);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. hrani orožje v nasprotju s pravili o hrambi orožja ali ne omogoči policistu, da preveri, kako hrani
orožje, ali ne vodi evidence o količini in vrsti streliva (25. člen);«.

9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati ali razstavlja orožje v nasprotju s pravili
razstavljanja orožja (28. člen);«.
Za 9. točko se doda nova 9.a) točka, ki se glasi:
»9.a) ki ne prevzame ognjenega strelnega orožja, bistvenih sestavnih delov in streliva v osmih
dneh od prejema obvestila o prispeli pošiljki (šesti odstavek 40. člena);«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo take vrste orožja ali streliva (42.
člen);«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. ne prijavi orožja iz 6. točke kategorije C (četrti odstavek 42. člena);«.
Za 20. točko se doda nova 20.a), ki se glasi:
»20.a) nabavlja, ima v posesti ali prodaja na drobno orožje iz točke 5.d kategorije D na slovenskem
trgu (šesta alinea drugega odstavka 3. člena);«.
V 29. točki se pika nadomesti s podpičjem, za 29. točko pa se doda nova 30. točka, ki se glasi:
»30. prenaša, nosi ali uporablja orožje v nasprotju s četrtim odstavkom 44. člena tega zakona ali
da v uporabo orožje v nasprotju z drugim, četrtim ali petim odstavkom 44. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se za besedilom »prekrške iz« doda besedilo »2.a)«, za besedilom »6.«
doda besedilo », 6.a)«, za besedilom »19.« pa se doda besedilo », 20.a)«.
40. člen
V 81.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki nosi orožje kategorije A, B
in C, za katerega nima ustrezne orožne listine ali potrdila o prijavi orožja (deveti odstavek 8. člena
in 10. člen).«.
41. člen
V 82. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ima v posesti orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine ali potrdila o prijavi orožja (8. in 10.
člen);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati ali razstavlja orožje v nasprotju s pravili
razstavljanja orožja (28. člen);«.
Za 7. točko se doda nova 7.a) točka, ki se glasi:
»7.a) prostorov, namenjenih za promet z orožjem, nima varovanih v skladu z 38. členom tega
zakona;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:

»9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca ali ki ne prevzame ognjenega strelnega
orožja, bistvenih sestavnih delov in streliva v osmih dneh od prejema obvestila o prispeli pošiljki
(40. člen);«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo take vrste orožja ali streliva (42.
člen);«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. opravlja dejavnost strelišča brez dovoljenja (prvi odstavek 51. člena);«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas (deveti odstavek
19. člena, 76., 77. in 78. člen);«.
Za 20. točko se doda nova 20.a) točka, ki se glasi:
»20.a) nabavlja, ima v posesti ali prodaja na drobno orožje iz 5.d točke kategorije D na slovenskem
trgu (šesta alinea drugega odstavka 3. člena);«.
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. ne prijavi orožja iz 6. točke kategorije C (četrti odstavek 42. člena);«.
V 24. točki se pika nadomesti s podpičjem, za 24. točko pa se doda nova 25.
točka, ki se glasi:
»25. ki ravna v nasprotju s četrtim ali šestim odstavkom 44. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se besedilo »20. in 22. točke« nadomesti z besedilom »20., 20.a in 22. točke«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. v predpisanem roku ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o statusni
spremembi, spremembi odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki opravljajo
neposredna dela z orožjem ali strelivom oziroma z njim neposredno ravnajo (drugi odstavek 39. in
drugi odstavek 51. člena);«.
10. točka se črta.
42. člen
V 83. členu se v prvem odstavku v 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. na zahtevo policista ne pokaže orožne listine ali potrdila o prijavi orožja (deveti odstavek 8.
člena);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. zbira orožje ali strelivo, ki ga ni dovoljeno zbirati, ali razstavlja orožje v nasprotju s pravili
razstavljanja orožja (28. člen);«.
Za 7.točko se doda nova 7.a) točka, ki se glasi:
»7.a) prostorov, namenjenih za promet z orožjem, nima varovanih v skladu z 38. členom tega
zakona;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:

»9. ravna v nasprotju s posebnimi dolžnostmi trgovca ali ki ne prevzame ognjenega strelnega
orožja, bistvenih sestavnih delov in streliva v osmih dneh od prejema obvestila o prispeli pošiljki
(40. člen);«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. odsvoji orožje ali strelivo osebi, ki nima dovoljenja za nabavo take vrste orožja ali streliva (42.
člen);«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. opravlja dejavnost strelišča brez dovoljenja (prvi odstavek 51. člena);«.
18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. ne vodi predpisanih evidenc in jih ne hrani predviden čas (deveti odstavek 19. člena, 76., 77.
In 78. člen);«.
Za 19. točko se doda nova 19.a) točka, ki se glasi:
»19.a) nabavlja, ima v posesti ali prodaja na drobno orožje iz 5.d točke kategorije D na slovenskem
trgu (šesta alinea drugega odstavka 3. člena);«.
V 20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. ne prijavi orožja iz 6. točke kategorije C (četrti odstavek 42. člena);«.
23. točka se črta.
V drugem odstavku se za besedilom »19.« doda vejica in besedilo »19.a)«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. v predpisanem roku ne obvesti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o statusni
spremembi, spremembi odgovorne osebe oziroma spremembah posameznikov, ki opravljajo
neposredna dela z orožjem ali strelivom oziroma z njim neposredno ravnajo (drugi odstavek 39. in
drugi odstavek 51. člena);«.
43. člen
V 83.a členu se v prvem odstavku besedilo »23. točke« nadomesti z besedilom »6.a), 20.a), 23. in
30. točke«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Člen se črta.
45. člen
Rok za razvrstitev orožja kategorij A, B, C in D
Imetniki veljavnih orožnih listov, dovoljenj za posest orožja, orožnih posestnih listov, pooblastil za
nošenje orožja, pooblastil za prenos orožja, dovoljenj za zbiranje orožja, priglasitvenih listov in
evropskih orožnih prepustnic, ki so bili izdani za orožje, ki je razvrščeno v kategorije A, B, C ali D
na podlagi Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09),
njegova kategorija pa se ne ujema z razvrstitvijo v kategorijo v skladu s spremenjenim 3. členom
zakona, morajo pri pristojnem organu vložiti vlogo za razvrstitev orožja v kategorije v skladu s spremenjenim 3. členom zakona v petih letih od uveljavitve tega zakona ter mu predložiti orožno
listino, da vanjo in v evidence vpiše spremembo kategorije.
Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka mora biti orožje iz prejšnjega odstavka razvrščeno v skladu
s spremenjenim 3. členom zakona pred dajanjem orožja na trg ali pred prenosom v drugo državo
članico Evropske unije oziroma v tretjo državo.
Če imetnik onesposobljenega orožja, ki mu je bil izdano potrdilo o onesposobitvi orožja pred
uveljavitvijo tega zakona, to orožje prenaša ali nosi, ga mora pred prenašanjem ali nošenjem
prijaviti pri pristojnem organu, ki ga razvrsti v 6. točko kategorije C.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim,
drugim ali tretjim.
Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s
prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim,
drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba podjetnika, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim ali četrtim odstavkom
tega člena.
46. člen
Rok za razvrstitev orožja kategorije A, ki je bilo pred uveljavitvijo tega zakona
razvrščeno v kategorijo B
Ne glede na določbo prejšnjega člena morajo imetniki veljavnih orožni listov, dovoljenj za posest
orožja, orožnih posestnih listov, pooblastil za nošenje orožja, pooblastil za prenos orožja in
evropskih orožnih prepustnic, ki so bili izdani za polavtomatsko orožje, ki je v skladu s
spremenjenim 3. členom zakona razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a točko kategorije A in je bilo pred
uveljavitvijo tega zakona razvrščeno v kategorijo B:
– pri pristojnem organu vložiti vlogo za razvrstitev orožja v kategorije v skladu s spremenjenim 3.
členom zakona pred dajanjem na trg ali prenosom v drugo državo članico Evropske unije oziroma
tretjo državo, v vsakem primeru pa v petih letih od uveljavitve tega zakona ali
– v petih letih od uveljavitve tega zakona zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje
odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi orožja.
Vlogi za razvrstitev orožja iz prejšnjega odstavka v skladu s spremenjenim 3. členom zakona se
ugodi, pristojni organ pa v orožno listino in v evidence vpiše spremembo kategorije, če je bil vpis
tega orožja v orožne listine iz prejšnjega odstavka opravljen pred uveljavitvijo tega zakona, ali če
imetnik izpolnjuje pogoje iz 17.a člena zakona. Če imetnik ne izpolnjuje pogojev za razvrstitev
orožja iz prejšnjega stavka, lahko ravna v skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka.
Če orožje iz prvega odstavka tega člena ni razvrščeno v skladu s spremenjenim 3. členom zakona
in imetniku zanj ni bilo izdano dovoljenje za zbiranje orožja oziroma imetnik tega orožja ni odsvojil
ali zanj pridobil potrdila o onesposobitvi orožja, se mu orožje in orožna listina odvzameta.

Dokler orožje iz prvega odstavka tega člena ni razvrščeno v skladu s spremenjenim 3. členom
zakona, imetnik tega orožja ne sme dajati na trg ali prenesti v drugo državo članico Evropske unije
oziroma v tretjo državo.
Imetniki veljavnih dovoljenj za zbiranje orožja, ki so bila izdana za polavtomatsko orožje, ki je v
skladu s spremenjenim 3. členom zakona razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a točko kategorije A in je bilo
pred uveljavitvijo tega zakona razvrščeno v kategorijo B, morajo ravnati v skladu s prvim
odstavkom prejšnjega člena ter v petih letih od uveljavitve tega zakona izpolniti pogoje za hrambo
orožja kategorije A.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim,
četrtim ali petim odstavkom tega člena.
Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s
prvim, četrtim ali petim odstavkom tega člena.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim,
četrtim ali petim odstavkom tega člena.
Za prekršek iz prvega, drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena se izreče tudi stranska
sankcija odvzema orožja. Stranska sankcija se izreče tudi, če orožje ni storilčeva last.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba podjetnika, ki ravna v nasprotju prvim, četrtim ali petim odstavkom tega člena.
47. člen
Uskladitev poslovanja
Gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne osebe, ki imajo izdano dovoljenje za opravljanje
dejavnosti prometa z orožjem ali dejavnosti civilnega strelišča na podlagi Zakona o orožju (Uradni
list RS, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09), morajo vložiti vlogo za uskladitev svojega
poslovanja s kategorijami orožja v skladu s spremenjenim 3. členom zakona v enem letu od
uveljavitve tega zakona. Do dokončne odločitve o izdaji novega dovoljenja za opravljanje
dejavnosti prometa z orožjem in dejavnosti civilnega strelišča veljajo dovoljenja, izdana za
opravljanje dejavnosti prometa z orožjem in dejavnosti civilnega strelišča na podlagi Zakona o
orožju (Uradni list RS, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09).
Predhodne privolitve za vnos orožja, dovoljenja za iznos orožja in dovoljenja za uvoz, izvoz in
tranzit orožja, ki so bila izdana trgovcem pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi, razen
če so bila izdana za orožje, ki je v skladu s spremenjenim 3. členom zakona razvrščeno v 6.a, 7.
ali 8.a točko kategorije A in je bilo pred uveljavitvijo tega zakona razvrščeno v kategorijo B. Za
vnos, iznos, uvoz, izvoz in tranzit orožja, ki je v skladu s spremenjenim 3. členom zakona
razvrščeno v 6.a, 7. ali 8.a točko kategorije A in je bilo pred začetkom veljavnosti tega zakona
razvrščeno v kategorijo B, morajo trgovci pridobiti novo dovoljenje za vnos, iznos, uvoz, izvoz ali
tranzit orožja v skladu s kategorijami iz spremenjenega 3. člena zakona ter pred njegovo izdajo
uskladiti poslovanje v skladu s prejšnjim odstavkom.
Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s
prvim ali drugim odstavkom tega člena.

Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim
ali drugim odstavkom tega člena.
Za prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena se izreče tudi stranska sankcija odvzema
orožja. Stranska sankcija se izreče tudi, če orožje ni storilčeva last.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba podjetnika, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
48. člen
Člen se črta.
49. člen
Ureditev orožja, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi
aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje
Osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali
drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje, ga morajo
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti z
jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma o označevanju
ročnega strelnega orožja in streliva.
Trgovec mora orožje iz prejšnjega odstavka vpisati v evidence v skladu s 77. členom zakona
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona oziroma pred dajanjem na trg.
Posamezniki ter pravne osebe in podjetniki iz 21. člena zakona, ki posedujejo orožje iz prvega
odstavka tega člena, morajo najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona oziroma pred
dajanjem na trg, njegovim prenašanjem, nošenjem ali uporabo pri pristojnem organu vložiti vlogo
za pridobitev ustrezne orožne listine za to orožje. Orožno listino izda pristojni organ, če imetnik
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena zakona in če je orožje
označeno v skladu s prvim odstavkom tega člena ter ga je dovoljeno imeti v posesti v skladu z
zakonom.
Orožje iz prvega odstavka tega člena se razvrsti v enako kategorijo, kot je bilo razvrščeno pred
njegovo predelavo za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali
pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje strelno orožje.
Če orožne listine za orožje iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izdati v skladu z zakonom,
se orožje kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, ter orožje kategorije B in C odvzame, orožje
kategorije A, ki je prepovedano, pa odvzame in pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s
prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim,
drugim ali tretjim odstavkom tega člena.

Za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se izreče tudi stranska sankcija
odvzema orožja. Stranska sankcija se izreče tudi, če orožje ni storilčeva last.
Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba podjetnika, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
50. člen
Pristojnost za odločanje o prekrških in izrek globe v razponu
Za odločanje o prekrških iz 43., 44. in 46. člena tega zakona, ki ga stori posameznik, je pristojna
policija. Za odločanje o prekrških iz 43., 44., 45. in 46. člena tega zakona, ki ga stori pravna oseba,
podjetnik ali odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba podjetnika, je pristojen
inšpektorat iz 80. člena zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek je za odločanje o prekrških iz 43., 44. in 46. člena tega zakona
pristojen tudi inšpektorat iz 80. člena zakona, če prekršek stori posameznik.
Za prekrške iz 43., 44. in 46. člena tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v
znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
51. člen
Upravna taksa
Ob zamenjavi orožnih listin iz 43. in 44. člena tega zakona, prijavi orožja iz tretjega odstavka 43.
člena tega zakona in ob uskladitvi poslovanja iz 45. člena tega zakona se upravna taksa ne plača.
Ob izdaji orožne listine iz 46. člena tega zakona za vso orožje, ki je bilo predelano za streljanje s
slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali
akustično orožje, pred uveljavitvijo tega zakona se plača upravna taksa za vlogo in odločbo po 1.
in 3. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO).«.
52. člen
Člen se črta.
53. člen
Dovoljenja za nabavo orožja, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega zakona
Dovoljenja za nabavo orožja, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi,
pri registraciji nabavljenega orožja pa se upoštevajo določbe spremenjenega in dopolnjenega
zakona.
54. člen
Preverjanje pogojev
Pristojni organ po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka
14. člena zakona pri imetnikih veljavnega orožnega lista, dovoljenja za posest orožja in dovoljenja
za zbiranje ter pri odgovornih osebah imetnikov orožnega posestnega lista in dovoljenja za
zbiranje, najkasneje v petih letih od uveljavitve tega zakona. Pri imetnikih veljavnega priglasitvenega lista pristojni organ po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogoja iz 2. točke
drugega odstavka 14. člena zakona najkasneje v petih letih od uveljavitve tega zakona.
55. člen
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona in rok za legalizacijo
orožja
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določbah
spremenjenega in dopolnjenega zakona.
Imetnik, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, sme v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev
ustrezne orožne listine. Pristojni organ izda ustrezno orožno listino po zakonu, razen
orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja, in da imetnik
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 14. člena zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek se orožnih listin ne izda za orožje kategorije A, razen če je
bilo imetniku orožja iz prejšnjega odstavka izdano veljavno dovoljenje za zbiranje orožja in
je orožje po določbah zakona dovoljeno zbirati.
Če orožne listine ni mogoče izdati, se z orožjem kategorij B in C ravna, kot da gre za odvzeto
orožje, orožje kategorije A pa se pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
Za izdajo ustrezne orožne listine iz drugega odstavka tega člena se plača upravna taksa za
vlogo in odločbo po 1. in 3. tarifni številki Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš
in 189/20 – ZFRO).
55.a člen
Uskladitev glede orožja iz 6. točke kategorije D
Do uskladitve zakona s spremenjeno razvrstitvijo orožja iz 6. točke kategorije D se glede
pravic in obveznosti posameznikov, pravnih oseb in podjetnikov določbe zakona, ki se
nanašajo na orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali
hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, uporabljajo tako, da se nanašajo na orožje, pri
katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi 25 J ali več, določbe zakona, ki se
nanašajo na orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali
hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s, pa se uporabljajo tako, da se nanašajo na
orožje, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 25 J.
56. člen
Uskladitev predpisov
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpise, izdane na podlagi Zakona o orožju (Uradni
list RS, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09), z določbami spremenjenega in dopolnjenega
zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Do uskladitve predpisov iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo predpisi, izdani na podlagi Zakona
o orožju (Uradni list RS, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09), kolikor niso v nasprotju s
spremenjenimi in dopolnjenimi določbami zakona.

57. člen
Uveljavitev zakona
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 24. seji 9. julija 2021 sprejel sklep, št. 213-05/19-0011/ z
dne 12. 7. 2021, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. Predlog zakona za tretjo obravnavo je pripravljen
na podlagi Pregleda sprejetih amandmajev k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava, EPA 851-VIII, in pregleda členov, h
katerim so bili amandmaji sprejeti, št. 213-05/19-11/ z dne 9. 7. 2021.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7760

O avtorju

Odgovori

Dodaj odgovor